Hansraj College

University of Delhi

NAAC Grade A+ with CGPA 3.62

Department of English

 • Late Shri J.P. Guha
 • Late Shri G.P. Chopra
 • Shri R.K. Jalali
 • Shri Rajinder Paul
 • Shri U.S. Mathur
 • Dr. C.D. Sidhu
 • Dr. C.D. Verma
 • Shri K.S. Salil
 • Dr. S.R. Singh
 • Shri P.S. Verma
 • Dr. B.D. Bhushan
 • Dr. Anand Prakash
 • Shri K.G. Verma

Gallery